infocn.org 关于颜色 平面配色 网页配色 颜色代码 色名 视频教程 配色工具 关于我们 欢迎加入QQ群75704887

按形容词分类:回味、女性化、优雅

   
R 204R 204R 204
G 204G 153G 51
B 204B 204B 153
#CCCCCC#CC99CC#CC3399
   
R 255R 255R 204
G 204G 153G 204
B 204B 204B 255
#FFCCCC#FF99CC#CCCCFF
   
R 204R 153R 204
G 51G 51G 153
B 153B 204B 204
#CC3399#9933CC#CC99CC
   
R 153R 255R 255
G 153G255G 204
B 204B 204B 204
#9999CC#FFFFCC#FFCCCC
   
R 102R 204R 204
G 51G 204G 153
B 102B 204B 204
#663366#CCCCCC#CC99CC
   
R 255R 255R 255
G 153G 204G 153
B 153B 204B 204
#FF9999#FFCCCC#FF99CC
   
R 153R 204R 255
G 102G 153G 204
B 102B 204B 204
#996666#CC99CC#FFCCCC
   
R 204R 204R 255
G 153G 204G 204
B 153B 204B 204
#CC9999#CCCCCC#FFCCCC
   
R 255R 153R 255
G 153G 102G 204
B 153B 153B 204
#FF9999#996699#FFCCCC
 
   
R 153R 255R 204
G 102G 204G 153
B 153B 204B 204
#996699#FFCCCC#CC99CC