infocn.org 关于颜色 平面配色 网页配色 颜色代码 色名 视频教程 配色工具 关于我们 欢迎加入QQ群75704887

按颜色分类:黄绿色(Yellow Green)

黄绿色时而能够表现出自然的感觉,时而能够表现出未来虚幻的感觉。

原本这两种印象之间有很大的差异,但黄绿色就像穿越时间隧道那样能够自由自在地表现出这两种截然不同的感觉。

在网页中,黄绿色通常与蓝色搭配使用。总的来说,黄绿色主要用于表现温暖亲切的感觉或高科技神秘虚幻的感觉。

Color Point:

黄绿色和草绿色都会让人联想起大自然。黄绿色同时含有黄色和绿色两种颜色的共同特点,也就是说,黄绿色既能表现出黄色的温暖,也能表现出绿色的清新。在社会上,儿童和年轻人比较喜欢黄绿色。

   
R 51R 102R 255
G 204G 102G 255
B 51B 204B 255
#33CC33#6666CC#FFFFFF
   
R 204R 255R 204
G 204G 255G 255
B 51B 255B 204
#CCCC33#FFFFFF#CCFFCC
   
R 255R 204R 204
G 204G 255G 204
B 153B 153B 204
#FFCC99#CCFF99#CCCCCC
   
R 204R 153R 255
G 204G 153G 255
B 0B 102B 204
#CCCC00#999966#FFFFCC
   
R 204R 255R 51
G 204G 255G 102
B 51B 255B 153
#CCCC33#FFFFFF#336699
   
R 204R 153R 204
G 204G 153G 255
B 51B 153B 255
#CCCC33#999999#CCFFFF
   
R 0R 0R 153
G 204G 102G 204
B 0B 204B 204
#00CC00#0066CC#99CCCC
   
R 153R 255R 255
G 204G 153G 204
B 51B 0B 0
#99CC33#FF9900#FFCC00
   
R 153R 204R 102
G 204G 204G 51
B 51B 255B 0
#99CC33#CCCCFF#663300
   
R 204R 153R 0
G 204G 51G 0
B 51B 153B 0
#CCCC33#993399#000000
   
R 204R 153R 204
G 102G 153G 204
B 0B 153B 51
#CC6600#999999#CCCC33
   
R 204R 255R 153
G 153G 255G 204
B 51B 153B 153
#CC9933#FFFF99#99CC99
   
R 102R 204R 102
G 153G 204G 51
B 51B 51B 0
#669933#CCCC33#663300
   
R 153R 204R 0
G 204G 204G 0
B 51B 204B 0
#99CC33#CCCCCC#000000
   
R 204R 204R 51
G 102G 204G 102
B 0B 51B 153
#CC6600#CCCC33#336699
   
R 102R 204R 204
G 102G 204G 255
B 0B 102B 204
#666600#CCCC66#CCFFCC
   
R 51R 153R 51
G 51G 204G 102
B 102B 51B 153
#333366#99CC33#336699
   
R 102R 153R 0
G 102G 204G 51
B 102B 51B 102
#666666#99CC33#003366
   
R 0R 153R 153
G 51G 204G 153
B 51B 51B 153
#003333#99CC33#999999
 
   
R 153R 255R 153
G 102G 255G 204
B 51B 153B 102
#996633#FFFF99#99CC66